CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

Theo QĐ số 390/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam

 ngày 02 / 02 / 2009 của UBND tỉnh Quảng Nam 

            1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trình Giám đốc Sở kế hoạch dài hạn, hàng năm về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.
3. Nghiên cứu khoa học về lịch sử văn hoá các di sản, di tích và danh thắng; thực hiện các hoạt động nghiệp vụ nhằm quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di sản, di tích và danh thắng trên địa bàn tỉnh.
4. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan nghiên cứu các giá trị văn hoá phi vật thể, môi trường cảnh quan gắn liền với di tích nhằm giáo dục giữ gìn truyền thống bản sắc văn hoá của địa phương, của dân tộc và từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân.
5. Lập hồ sơ khoa học đối với các di tích có giá trị cao, trình các cấp có thẩm quyền công nhận di tích lịch sử, văn hoá cấp quốc gia; phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận di tích cấp tỉnh, lập hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền ra quyết định khai quật khảo cổ học các di tích.
6. Trường hợp được Giám đốc Sở uỷ quyền:
- Lập và tổ chức thực hiện các dự án tu bổ di tích khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, chịu trách nhiệm trước nhà nước về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật của công trình tu bổ di tích.
- Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là với UNESCO; tranh thủ sự trợ giúp của các cá nhân, các tổ chức quốc tế; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư theo quy định của Nhà nước trong việc quản lý, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.
7. Từng bước nghiên cứu, tổ chức sản xuất thực nghiệm các loại vật liệu truyền thống để chủ động phục vụ cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích.
8. Phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành có liên quan để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ di sản, di tích và danh thắng thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ, tu bổ và khai thác, phát huy giá trị di sản, di tích và danh thắng.
9. Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của nguồn tài nguyên di sản, di tích và danh thắng Quảng Nam bằng nhiều hình thức thích hợp để tăng nguồn thu cho ngân sách.
10. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức làm công tác bảo tồn di sản văn hoá, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức trong ngành.
11. Quản lý chuyên môn nghiệp vụ, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự theo phân công, phân cấp của Giám đốc Sở.
12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, UBND tỉnh giao./.
 
 
                     TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG QUẢNG NAM

Hồ sơ dự án khác
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm