Đã lâu quý khách đã từng dùng gmail hay yahoo, và đã thấy một số công ty khác họ sử dụng email theo dạng tên miền riêng, ví dụ như

Công ty Nhật Thành, website là www.NhatThanh.net, thì tên miền sẽ có dạng 

info@nhatthanh.net, hay sales@nhatthanh.net ....

Nó thể hiển tính chuyên nghiệp hơn

Dịch vụ website khác
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm