<div id="menu">

    <ul>

        <li><a href="#">Trang chủ</a></li>

        <li><a href="#">Giới thiệu</a></li>

        <li><a href="#">Sản phẩm</a></li>

        <li><a href="#">Tin tức</a></li>

        <li><a href="#">Liên hệ</a></li>

    </ul>

    </div>

     

 

CSS:
#menu ul
{
list-style:none;
}
#menu a
{
float:left;
border: 1px solid #FF0000;
display: block;
padding: 10px;
background-color: #99CCFF;
width:100px;
text-align:center;
text-decoration:none;
margin-right:1px;
}
#menu a:hover
{
background-color: #CC3399;
color: #FFFFFF;
text-decoration:underline;
}

Học lập trình khác
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm