• Học lập trình
  • Code VBA đếm số lần mở file Excel, thoát file Excel nếu mở quá số lần quy định

Code VBA đếm số lần mở file Excel, thoát file Excel nếu mở quá số lần quy định Áp dung trong một số nghiệp vụ làm app excel cho khách hàng sử dụng thử trong thời gian quy định, nếu mở quá số lần file excel tự động đóng.

Code VBA đếm số lần mở file Excel, thoát file Excel nếu mở quá số lần quy định

Code VBA đếm số lần mở file Excel, thoát file Excel nếu mở quá số lần quy định
Áp dung trong một số nghiệp vụ làm app excel cho khách hàng sử dụng thử trong thời gian quy định, nếu mở quá số lần file excel tự động đóng.
Bước 1: Tạo file Excel có Type As Save: Excel Macro Enabled Workbook
Bước 2: Mở được chức năng CODE VBA
- Tạo được lệnh tác động đến Workbook
    * Phân biệt code trong Sheet và trong Workbook
       -
Sheet : code chỉ tác động được đến sheet
       -
Workbook: code tác động được đến file excel.

 

Sau đây là code VBA:

 


'Lenh chay khi mo file Excel
Private Sub Workbook_Open()
    'khai bao bien so lan mo file
    Dim SoLanMoFileExcel As Integer
    Dim MatKhau As String
    ' lay gia tri so lan mo hien tai ra bien
    SoLanMoFileExcel = Range("A1").Value
    'tang so lan mo len 1
    SoLanMoFileExcel = SoLanMoFileExcel + 1
    'ghi lai bien so lan mo ra o A1
    Range("A1").Value = SoLanMoFileExcel
    'Neu nhu gia tri bien SoLanMoFileExcel lon hon 5
    If SoLanMoFileExcel > 5 Then
      'hien thi hop thoai nhap lieu
      'gia tri nhap tu ban phim se dua vao bien MatKhau
       MatKhau = InputBox("File excel mo duoc "&
SoLanMoFileExcel &" lan ,neu nhap MK sai file Excel se bi thoat", "NT Software", "")
       'Neu gia tri bien MatKhau khac 123 thi thoat
       If MatKhau <> "123" Then
            Application.Quit ' thoat
       End If
    End If
End Sub

' Lenh chay TRUOC KHI thoat file excel
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
   'Neu chua luu thi Luu
   ' Me.Saved  TRUE neu da luu
   'Me.Saved  FALSE neu chua luu
   If Not Me.Saved Then
     Me.Save
    End If
End Sub


Xem VIDEO Code VBA đếm số lần mở file Excel, thoát file Excel nếu mở quá số lần quy định

 

Cảm ơn đã xem, đã có 991 lượt xem.
Thông báo:

Học lập trình khác
Tag tìm kiếm:

code vba dem so lan mo file excel, thoat file excel neu mo qua so lan quy dinh

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19